۰

شیعه کوچه بن بست ندارد

شیعه کوچه بن بست ندارد

استاد قنبریان: امام هفتم فرمود: 200سال است #آرزو شیعه را تربیت کرده است!
شیعه کوچه بن بست ندارد. بدان اگر خود را بسازی یا #ظهور را درک میکنی یا امام زمان(ع) در #رجعت تو را برمیگرداند. پس آرزوی رکاب داشته باش و خود را بساز.

۰

سبک شادی (شادی دسته جمعی و حقیقی)

سبک شادی (شادی دسته جمعی و حقیقی)

سبک شادی ( قسمت اول) از استاد قنبریان

👥 شادی یک کار دسته جمعی

🔺شما دوست ندارید روز تولدتان یا سالگرد ازدواجتان در خانواده اتفاقی افتد که موجب غم و غصه برخی شود.
🔺اگر جشن عروسی تان باشد ،در شعاع بزرگتری از فامیل و آشنایان دوست دارید مشکلی پیش نیاید تا نزدیکان شاد بمانند.چرا؟!