۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۰

تابلوی ولایت

تابلوی ولایت

چرا خداوند بین این همه تابلو از علی(ع) انفاقش در رکوع (55مائده) را نشان ولایت کرد؟!
ضربت خندق که حماسی تر و لیلة المبیت که شجاعانه تر بود چرا اینها را مارک "انما ولیکم" نکرد؟!
خدا میخواهد بگوید ولیّ شما شمشیرزن ترینتان نیست بلکه کسی است که برای رفع فقر منتظر پایان یافتن نماز هم نمیشود! در همان رکوع انگشترش را میدهد درحالیکه به چشم ما چند دقیقه بعد هم دیر نیست. اما برای ولیّ دیر است... (درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن)

۰

قرآن دیدنی

قرآن دیدنی

قرآنِ دیدنی!

قرآن یعنی خواندنی.

آنرا مزور -یعنی دیدنی و زیارت کردنی- کردن یعنی  اقامه حروف و ضایع کردن حدود آن که ائمه اطهار بر آن شوریدند و کیش شخصیت ما، مانع درک این حرف بدیهی است.